2012 New Year Andrew Boyle OBE
2012 New Year Jonathan Browning OBE
2012 Birthday David Stevens OBE
2012 Birthday Mrs Patricia Downes BEM
2012 Birthday Mrs Sandra Gladwyn BEM
2012 Birthday Richard Hall BEM